ครูสายชั้นปฐมวัย

นางสาวปรางวลี กาญจนพาสน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางภาราดา ฉิมพลี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก : ปฐมวัยศึกษา
รองหัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น อ.2/7

 

นางนันทพร ทองอยู่ยง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เลขานุการสายชั้น
ครูประจำชั้น อ.2/1

นางนฤมล เทียนสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
ครูประจำชั้น อ.2/3

นางบุศริน บุญต้น
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
ครูประจำชั้น อ.2/4

นางสาวสิริชนม์ ปิ่นน้อย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ค.ม.)
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำชั้น อ.2/5

นางสาววันวิสา ทิพย์โสตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำชั้น อ.2/6

นางสาวจิราภรณ์ ทองห้าว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (บธ.บ.)
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำชั้น อ.2/8

นางสาวนฤมล นิโรธร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก : ภาษาจีน
ครูประจำชั้น อ.2/8

นางชุติมา บัวงาม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น อ.3/3

นางศศิธร ค้าเจริญ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
รองหัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น อ.3/7

นางอมรรัตน์ อัฒจักร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เลขานุการสายชั้น
ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสาวนงนุช อัฐนาค
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำชั้น อ.3/2

นางพุทธชาด วังบรรณ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำชั้น อ.3/4

นางสาวอาภากรณ์ ธีทา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำชั้น อ.3/5

นางพจีรัตน์ จันทร์มา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : การอนุบาลศึกษา
ครูประจำชั้น อ.3/6

นางสาววิภาวรรณ ทองคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
ครูประจำชั้น อ.3/8

Share This :