ทีมผู้บริหาร

นายอิทธิรงค์  ปานะถึก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ปริญญาตรี  ค.บ.สังคมศึกษา
E-Mail : [email protected]

นางธีรนุช ผาสุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริญญาตรี ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
รับผิดชอบ :
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
E-Mail : [email protected]

นางสาวณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ปริญญาตรี ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
หน้าที่รับผิดชอบ :
กลุ่มบริหารงานบุคคล
E-Mail : [email protected]

นายพยนต์  เหนือโท
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ปริญญาตรี คอ.บ.(Electronic Computer)
หน้าที่รับผิดชอบ :
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
E-Mail : phayon.n@obec.moe.go.th

นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ปริญญาตรี ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
หน้าที่รับผิดชอบ :
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
E-Mail : [email protected]

นางจิราภรณ์  ปานะถึก
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ปริญญาตรี ค.บ.(ภาษาไทย)
หน้าที่รับผิดชอบ :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
E-Mail :

Share This :