ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ด้วยโรงเรียนอนุบาลสระบุรี มีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ และเพื่อให้การดำเนินการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังลิ้งค์เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
เอกสารการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

Share This :