ทำเนียบผู้บริหาร

รายนาม ตำแหน่ง ปีดำรงตำแหน่ง
1. น.ส.ละเมียด  อนุกูลเพชรเกษตร ครูใหญ่ 2487-2488
2. ยุบโรงเรียน 2488-2496
3. นางสาวทัศนีย์  นาควานิช ครูใหญ่ 2496-2497
4. นางพรถวัลย์  สีลาน ครูใหญ่ 2497-2501
5. น.ส.ดวงภรณ์  พุ่มฟู ครูใหญ่ 2501-2518
   น.ส.ดวงภรณ์  พุ่มฟู อาจารย์ใหญ๋ 2518-2523
   น.ส.ดวงภรณ์  พุ่มฟู ผู้อำนวยการโรงเรียน 2523-2527
6. นางอุทัย  ตรงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน 2527-2528
7. น.ส.เปรมปรีดิ์  นวลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 2528-2538
8. น.ส.ชูจิต  เด็ดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 2538-2542
9. นายบรรจง  บุญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน 2542-2543
10. นายบุญสม  สายหยุด รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 2543-2544
11. นายสมพงษ์ ธูปวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2544-2549
12. นายอนันต์  โนจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน 2549-2556
13. นายเอนก  วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2556-2559
14. นายอิทธิรงค์  ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียน 2559-ปัจจุบัน
Share This :