ครูสายชั้นประถมศึกษา

นางสาวพรพรรษา กิ่งพุดซา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : ภาษาไทย
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวสุจิตรา เพ็ชรกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : ภาษาไทย
รองหัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.1/3

นางสาวจิราพร โนรา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เลขานุการสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.1/8

นางสาววาราศิณี เดชสีมา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสุมาลี ป้อมวัง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก : ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ป.1/4

นางคุณามาศ เลิศวิไลอนันต์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.1/5

นางประวิทย์ โหม่งพุฒ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูประจำชั้น ป.1/3

นางสุนันทา ไม้จีน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
ครูประจำชั้น ป.1/7

นายสิทธิโชค จมจา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : วิทยาศาตร์
ครูประจำชั้นร่วม ป.1/7

นายกฤดภณ ช่วยชูหนู
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นร่วม ป.1/8

นางสาวมณีรัตน์ อินทร์พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (บช.บ.)
วิชาเอก :การบัญชี
ครูสายชั้น ป.1

นางสาวปิยนันท์ วิญญูชาคริต
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก :จุลชีววิทยา
ครูสายชั้น ป.1

นายเกษมสันติ์ ปานผา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ครูสายชั้น ป.1

นางสาวสุนิสา อิ่มพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก : นาฎศิลป์
ครูสายชั้น ป.1

นางสาวจันจิรา วัธนพรรณศร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก : การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ครูสายชั้น ป.1

นางสาววลีรัก คำพญา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางกรรณิการ์ ชัยชาญธรรม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก :หลักสูตรและการสอน
รองหัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.2/4

นางสาวชมพูนุท ฉายเหมือนวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ศศ.ม.)
วิชาเอก : ภาษาไทย
เลขานุการสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางอัจฉราวรรณ กองสุข
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก : บรรณารักษ์
ครูประจำชั้น ป.2/3

นางสาวฤดี บัวบ่าย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.2/5

นางกนกวรรณ ฉิมกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เลขานุการสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.2/1

Share This :