คณะกรรมการสถานศึกษา

รายนาม ตำแหน่ง
1. นายมงคล มีสมภพ ประธานกรรมการ
2. ทพญ.สุวรรณา สมถวิล ผู้แทนผู้ปกครอง
3. นางนิรมัย ไอยรานภารักษ์ ผู้แทนครู
4. นางขนิสรา ผลเจริญ ผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายสุเทพ ศรีสรวล ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
6. นายวรัญชัย วิริยวงศ์ ผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระครูวศินขันติธรรม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8. นายชูเกียรติ สัจจะไพศาล ผู้แทนศาสนาอิสลาม
9. นายนิพนธ์ แก้วสุทธา ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายเอกชัย สัตยานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายวีระ เอกเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายไพฑูรย์ ่ แก่นขนุน ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. พทญ.อรอนงค์ ตังพิทักษ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายชาญชัย ตรีรัสสพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายอิทธิรงค์ ปานะถึก กรรมการและเลขานุการ
Share This :