ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 657 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนอนุบาลสระบุรีปัจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา อยู่ติดถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

สัญลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญา /คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดีแล้ว ต้องประพฤติดีด้วย

อัตลักษณ์

ความรู้คู่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า-สีขาว

 


วิสัยทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี มุ่งพัฒนานักเรียนตามแนวทาง โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

โรงเรียนอนุบาลสระบุรีจัดทำพันธกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด ตามสภาพบริบท ของโรงเรียนไว้ ดังนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล โดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ
 2. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อคุณภาพสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
 6. ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้า การคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจการสร้างสรรค์ และการสรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ
 8. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมพื้นฐานสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
 9. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย

หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสระบุรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม จึงกำหนดจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. หลักสูตรสถานศึกษามีความเป็นมาตรฐานสากล
 4. สถานศึกษามีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัยและ เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 5. ครูมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ช่วยเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
  การเรียนการสอน มีคุณภาพสูงสุดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
 6. บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 7. ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้า การคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างสรรค์และ การสรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ
 8. ผู้เรียนมีความตระหนักในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมพื้นฐาน
  สู่การพัฒนา สถานศึกษาให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
 9. ผู้เรียนมีความรู้และศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
Share This :