ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

พ.ศ. 2487 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี เปิดทำการสอนครั้งแรก โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียน สตรีสระบุรี “ สหายหญิง” ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี ในเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา โดยมีนางสาวละเมียด อนุกูลเพชรเกษตร เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนได้ 1 ปี ก็ยุบเลิกไป

พ.ศ. 2496 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 20 คน มีครู 2 คน ในสถานที่เดิม โดยมีนางสาวทัศนีย์ นาควนิช รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และปีต่อมา นางพรถวัลย์ สีลาน เป็นครูใหญ่ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ

พ.ศ. 2501 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี นางสาวดวงภรณ์ ฟุ่มฟู เป็นครูใหญ่ มีครู 10 คน นักเรียน 299 คน โรงเรียนได้พัฒนาเจริญรุดหน้า มาตามลำดับ จำนวนครู และนักเรียนมากขึ้น อาคารเรียนไม่เพียงพอ จำเป็นต้องไปขออาศัยอาคารของ วัดทองพุ่มพวงเป็นที่เรียน รวม 2 ห้อง

พ.ศ. 2520 ได้ย้ายชั้นเรียนบางชั้น มาเรียนในที่ปัจจุบัน แทน โรงเรียนสตรีสระบุรี “สหายหญิง”
ซึ่งย้ายไปเรียนร่วมกับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

พ.ศ. 2522 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,997 คน ครู 62 คน ห้องเรียน 48 ห้อง

พ.ศ. 2524 สร้างอาคารห้องสมุด โดยใช้เงินของสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรี

พ.ศ. 2525 สร้างอาคารสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้เงินงบประมาณ 3,000,000. บาท สร้างโรงอาหารขนาด 7 x 27 เมตร โดยใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรี จำนวน 64,000 บาท และในปีนี้ โรงเรียนได้รับโล่พระราชทานดีเด่น 3 ปี ซ้อน (พ.ศ.2523 – 2525) จากสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2526 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดจากที่เดิม มาอยู่ร่วมกันในที่ปัจจุบัน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 2,002 คน ครู 61 คน ห้องเรียน 48 ห้อง

พ.ศ. 2527 นางสาวดวงภรณ์ ฟุ่มฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2527 นางอุทัย ตรงเมธี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2528 นางสาวเปรมปรีดิ์ นวลมณี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน -สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 /26 โดยใช้เงินงบประมาณจำนวน 1,040,000. บาท โดยใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี – สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2 /28 (อาคารบัวขาว) ตึก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โดยใช้เงิน งบประมาณจำนวน 2,815,000. บาท

พ.ศ. 2533 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) ตึก 3 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียน โดยใช้เงินงบประมาณจำนวน 2,853,700 บาท และสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรีสมทบอีกจำนวน 728,200 บาท

พ.ศ. 2538 นางสาวชูจิต เด็ดแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำวิธีการ จับฉลาก
เพียงอย่างเดียว มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

พ.ศ. 2542 นายบรรจง บุญไทย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พัฒนา อาคารเรียนอาคารประกอบ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มการขยาย การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จาก 7 ห้องเรียน เป็น 9 ห้องเรียน

พ.ศ. 2544 นายบุญสม สายหยุด ได้ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้ขยายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากเดิม 7 ห้องเรียน เป็น 8 ห้องเรียน รวมทั้งได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง และประสานขอรับความร่วมมือจาก กฟผ.จัดสร้างห้องเรียนสีเขียว

พ.ศ. 2544 นายสมพงษ์ ธูปวงษ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง และดำเนินการบริหารงานโรงเรียนด้วยความเรียบร้อย

พ.ศ. 2547 เป็นปีการศึกษาแรกที่เปิดทำการสอนโครงการโรงเรียนสองภาษา(AEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง นักเรียน 26 คน

วันที่ 1 ธันวาคม 2549 นายอนันต์ โนจันทึก ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลสระบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ ต่าง ๆ ดังนี้

พ.ศ. 2550 ทำการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติในหลวง 80 พรรษา ขึ้นจำนวน 2 ศาลาบริเวณทางเข้าประตูด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ทดแทนศาลาที่พักผู้ปกครองหลังเดิมที่ชำรุด โดยในการก่อสร้าง คุณวิบูลย์ สุขอนันตธรรม ได้ก่อสร้างศาลามอบให้กับทางโรงเรียน 1 หลังมูลค่า 750,000 บาทส่วนอีกหนึ่งหลัง สมาคมผู้ปกครองผู้ปกครองเครือข่าย บริษัทมโนยนต์ชัย จำกัด บริษัทนิชชินเบรค (ประเทศไทย) บริษัท ไดซิน จำกัด และมูลนิธิโอโต้ซัง ร่วมกับริจาคในการก่อสร้างศาลา พร้อมปรับปรุงทางเดิน และรั้วรอบสระบัว สะพานทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ปรับปรุงสนามฟุตบอลและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

พ.ศ. 2550 ทำการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลด้านหลังอาคารบัวชมพูโดยใช้เงินของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

พ.ศ. 2551 ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้บริเวณทางเดินเข้าโรงเรียน

พ.ศ. 2551 คุณสมบูรณ์ ชุมศักดิ์วินิจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท(สามแสนบาท) เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 1

พ.ศ. 2552 ทำการปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

พ.ศ. 2552 ทำการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาด 3 ชั้น 6 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษาประเภทเงินโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 7,350,000 บาท

พ.ศ. 2552 ทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 1,415,000 บาท และสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรี

พ.ศ. 2553 ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงระบบเสียงและตกแต่งภายในเพื่อป้องกันการสะท้อนของเสียง และติดตั้งผ้าม่าน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรี

พ.ศ. 2553 ทำการต่อเติมโรงอาหารด้านทิศเหนือและทิศใต้โดยใช้โครงเหล็กหลังคาเมลทัลชีสสำหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหารกลางวัน

พ.ศ. 2553 ทำการก่อสร้างโครงหลังคาเมลทัลชีสบริเวณสนามวอลเล่ย์บอลบริเวณด้านหน้าอาคารโภชนาการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองฯ

พ.ศ. 2553 ทำการก่อสร้างปรับปรุงรั้วทางด้านทิศใต้โดยเปลี่ยนจากรั้วสังกะสี เป็นรั้วคอนกรีตบล็อกด้านบนติดตั้งตาข่ายลวดหนาม โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียน

พ.ศ. 2553 ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน English Program จำนวน 1 หลัง โดยใช้เงินบริจาคของโครงการจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท)

พ.ศ. 2553 ทำการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

พ.ศ. 2553 จัดหาเครื่องดนตรี คีย์บอร์ด พร้อมขาตั้งและเก้าอี้จำนวน 56 ชุดเพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรี และงบบริจาคจำนวน 543,200 บาท

พ.ศ. 2554 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณบ้านพักผู้บริหารเดิมที่ทางโรงเรียนรื้อออก

พ.ศ. 2554 ทำการขุดฝังท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพักจากด้านในอาคารเรียนผ่านด้านข้างสนามฟุตบอลของโรงเรียนเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังด้านในของโรงเรียนโดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯจำนวน100,000. บาท (หนึ่งแสนบาท)

พ.ศ. 2554 ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองระดับอนุบาลทำการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมที่อาคารบัวแก้ว เพื่อให้นักเรีย นสามารถใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ

พ.ศ. 2554 ทำการก่อสร้างอาคารฝึกศิลปะเพิ่มเติมอีก 1 หลัง
มูลค่า 235,000 บาท

พ.ศ. 2555 ทำการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารบัวชมพูกับอาคารบัวแก้วโดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจำนวน 796,000บาท

พ.ศ. 2555-2556 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 14,653,900บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สพฐ. 1 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง ในปีการศึกษา 2556 นายวิบุลย์ อนันตธรรม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้รวบรวมผู้มีจิตศรัทธาหาทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 88 ตารางวา มูลค่า 1,400,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนบาท)

วันที่ 6 ธันวาคม นายเอนก วีรพงษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี แทนผู้อำนวยการท่านเดิมที่เกษียณอายุราชการและได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ดังนี้
– ปรับปรุงอาคาร สพฐ.1 โดยปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ทั้งหลัง ทำกันสาดกันแดด ทำราวกันตก ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ
– ทาสีอาคารสหายหญิง จัดทำห้องพักครูจำนวน 1ห้อง
– ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียน จำนวน 2 หลัง
– เปลี่ยนหลังคาอาคารบัวชมพู
– ทาสี และปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารบัวขาว
– ปรับปรุงพื้นห้องประชุมเแลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รัชกาลที่ 9
– ปรับปรุงห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา
– ทาสีอาคารบัวชมพู
– ทาสีอาคารสมโภชฯ
– ทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
– ทาสีอาคารสมาคมฯ
– ทาสีอาคารห้องประชุมบัวหลวง และตกแต่งภายในห้องประชุม
– จัดสร้างห้องวิทยาศาสตร์เพิ่ม จำนวน 2 ห้อง

ปีการศึกษา 2559 จัดให้มีการสอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-2
จัดสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1- ป.6
จัดสอนภาษาจีนโดยครูชาวจีนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6
จัดการเรียนการสอนโครงการสองภาษา English Program
เป็นปีที่สองที่จัดห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ชั้นป.1,ป.2,ป.5,และป.6

จัดการเรียนการสอนก่อนระดับประถมศึกษา จำนวน 14 ห้องเรียน
จัดการเรียนการสอนโครงการสองภาษา จำนวน 6 ห้องเรียน
จัดการเรียนห้องเรียนพิเศา วิทย์-คณิต จำนวน 4 ห้องเรียน
ชั้นเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 จำนวน 38 ห้องเรียน
รวมห้องเรียนทั้งหมด จำนวน 62 ห้อง

วันที่ 15 ตุลาคม 2559 นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี แทนผู้อำนวยการท่านเดิมที่เกษียณอายุราชการ

Share This :